#1
Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì để sửa lỗi boss phân tranh người lên được người không.
Sau khi bảo trì xong sẽ tiến hành test 2 map farm WC mới.